Girls Varsity Pom Pon, Varsity Pom Pon · Poms Pictures – Opening Night Game, 9/6/19